Regler for kjøp/salg og bruk av båtplass og området

 

 

 

Vedtekter for Sjøtveit Båthavn

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 16. februar 2013

 

  

§ 1       Foreningens navn

Foreningens navn er: Sjøtveit Båthavn.

 

§ 2       Formål

Foreningens formål er å skaffe medlemmene trygge havneplasser for fritidsbåter ved Tinnsjøen i Tinn Austbygd.  Dette arbeidet skal i hovedsak baseres på dugnads- og fritidsbasert aktivitet som utføres av medlemmene.

 

§ 3       Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

§ 4       Medlemmer

Medlemmet må være myndig og arbeide for foreningens interesser og formål. Styret avgjør hvem som kan opptas som medlem. Den som inngår avtale om båtplass, blir automatisk medlem av foreningen. Medlemskapet følger kalenderåret.

 

§ 5       Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

 

§ 6       Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

 

 

§ 7       Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

 

 

§ 8       Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år innen utløpet av mai måned, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, ved direkte til utsendelse pr. mail eller post til medlemmene.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

 

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.

 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

 

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

 

 

§ 9       Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent.

 

§ 10     Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 11     Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1.         Behandle årsmelding

2.         Behandle  regnskap i revidert stand

3.         Behandle innkomne forslag

4.         Fastsette kontingent

5.         Vedta  budsjett

6.         Velge:

a) Leder, nestleder og styremedlemmer Leder og nestleder velges for ett år av gangen, styremedlemmene for 2 år av gangen.

            b) Revisor. 

           

§ 12     Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 13     Styret

 

Foreningen ledes av et styre på fra 3 til 5 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

 

Styret skal:

1.         Iverksette årsmøtets bestemmelser.

2.         Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3.         Administrere og føre nødvendig kontroll med Sjøtveit Båthavns økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4.         Representere forningen utad.

 

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

 

§ 14     Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

 

§ 15     Oppløsning (§ 15 kan ikke endres.)

Oppløsning av  kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere med endelig nedleggelse av foreningen. Årsmøte skal da vedta disponering av verdiene i foreningen, i tråd med formålet, etter innstilling frå styret.

 

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 14.

 

     

            REGLER FOR KJØP OG SALG AV BÅTPLASSER I SJØTVEIT BÅTHAVN

 

 

 1. Den som inngår avtale om kjøp av båtplass i Sjøtveit Båthavn blir automatisk medlem i foreningen Sjøtveit Båthavn. Styret kan i særlige tilfeller oppta medlemmer uten fast bopel i Tinn kommune. Medlemskapet følger kalenderåret og løper fra året det tegnes til 2053 hvis det ikke sies opp.

            Medlemskapet omfatter rett til å kjøpe båtplass i flytebryggen med adkomstrett, tilgang til       parkeringsplass med inntil 20 plasser og tilgang til sanitæranlegget på Sjøtveit Camping.

            Medlemskontingenten forfaller 1. april, eller ved kjøp av plass om det skjer senere på året.

           

 1. For båtplass skal det betales en engangsavgift etter bredden plassen opptar: 2,0, 2,5, 3,0 eller 3,5 meter c/c utliggere. Engangsavgiften innbetales når avtale om kjøp er undertegnet.   Avgift fastsatt for startåret 2013 justeres hvert år etter Statistisk sentralbyrås konsumpris-indeks med utgangspunkt i indeksen for januar 2013, med mindre årsmøtet vedtar andre satser.

 

 1. Alle salg eller overdragelser av båtplasser skal foregå med to styremedlemmer til stede. Medlemmer kan selv selge sin andel til ny kjøper. Salgssummen kan ikke være høyere enn   engangsavgiften som gjelder for året salget skjer.

            Ved salget skal foreningen ha 10 % av gjeldende engangsavgift selv om salgssummen skulle        være lavere. Beløpet betales av selger når ny avtale om kjøp er undertegnet.

 

 1. Overdragelse av båtplasser kan skje til slektninger i rett ned- eller oppadstigende linje. Foreningen skal ha 10 % av gjeldende engangsavgift som betales når avtale om overdragelse er undertegnet.

 

 1. Dersom et medlem anskaffer større båt enn båtplassen tillater, må søknad om ny plass sendes styret.

 

 1. Ved oppsigelse av medlemskapet innen 10 år fra det ble inngått, kan styret vedta kjøpe andelen tilbake. Kjøpesummen fastsettes ut fra gjeldende engangsavgift redusert med 10 % for hvert år som har gått.

 

 1. Medlemmer som ikke kommer til å ha båten på vannet i sesongen har ikke anledning til å fremleie sin båtplass. Etter avtale kan båtforeningen leie ut denne plassen til et annet medlem etter satser som bestemmes av styret. Båtforeningen står i slike tilfeller ansvarlig for vedlikehold av båtplassen. Leietaker er ansvarlig for eventuelle skader som han måtte for-årsake på brygge eller andre båter. 

 

 1. Styret i Sjøtveit Båthavn har med 3 måneders varsel rett til å si opp medlemskapet i foreningen dersom årlig leie ikke blir innbetalt, eller hvis andelseier ikke overholder sin plikt til orden og vedlikehold. Har medlemskapet vart i mindre enn 10 år tilbakebetales engangsavgift etter pkt 6.

 

 1. Medlemmer som kjøper båtplass etter 2043 får reduksjon i prisen i samsvar med pkt 6. Videreføres båtforeningen etter 2053 har eksisterende medlemmer rett til å beholde sitt medlemskap på de vilkår som da blir fastsat
 2. Båtplasseier er ansvarlig for nøkkel til bommen. Nøkkel overleveres til ny eier ved salg, eller til evt. leietaker. Ved tap av nøkkel må styret kontaktes. Erstatningsnøkkel koster 500,- kr. 

 

Vedtatt på årsmøte den 06.05.2014 - korrigert på styremøte 31.05.2017.

            REGLER FOR BRUK AV SJØTVEIT BÅTHAVN, PARKERINGSPLASS OG

            SANITÆRANLEGG

 

 

Båteiere må rette seg etter oppsynsmannens instrukser. Båteiere er pliktige til å holde regelmessig tilsyn med sine båter. Båtene skal fortøyes forsvarlig så de ikke forårsaker skade på båthavn, brygge eller andre båter. Båteiere er ansvarlige og må erstatte den skaden deres båter eventuelt forårsaker.

 

Fortøyninger skal, når båtplassen ikke benyttes, henges opp på sine fester. Når båtsesongen er over og båtene er fjernet skal alle fortøyninger fjernes.

 

Finner oppsynsmannen ut at det er båteiere som ikke følger reglementet for båthavna og ikke følger oppsynsmannens anvisninger skal dette straks innberettes til styret. Styret kan forlange båtene fjernet i henhold til pkt 8 under «Regler for salg og kjøp av båtplasser».

 

 Utsettingsrampe for småbåter eies av SBH og skal være avstengt med bom. SBH sine       medlemmer har fri adgang til rampen.                                                                                          

            Grunneier får benytte rampen vederlagsfritt. Bruksretten til grunneier kan benyttes av      campingplassens gjester.

            Utsetting og opptak for fremmede båter henvises til andre utsettingsramper

 

Grunneier og campingplassens gjester har anledning til ferdsel, bruk av griller og bord, fisking og bading i området på og rundt det arealet SBH leier. Krav til orden og ryddighet gjelder også for campingplassens gjester.

 

 Folk kan ellers benytte båthavnas internveger til turformål som gående, syklende og

rullestolbrukere. De kan også bruke båthavnas utstyr som griller og bord når de ikke fortrenger medlemmene i SBH og de som er nevnt i punkt 5.

 

Ønske om bruk av båthavna til familiesammenkomster eller andre sosiale tilstelninger må godkjennes av styret i samråd med grunneier og naboer.

 

Parkeringsplassen er åpen for SBH sine medlemmer og har inntil 20 plasser. Plassen skal til enhver tid kun benyttes til parkering av bil eller andre motorkjøretøyer.                                       

Parkeringsplassen skal ikkebenyttes til opplagsplass for båter eller andre gjenstander.

 

Campingplassens Sanitæranlegg kan fritt benyttes av SBH sine medlemmer.

 

Vedlikehold av anlegg, vei og parkering, og eventuelt vakthold, skal i hovedsak baseres på dugnads- og fritidsbasert aktivitet som utføres av medlemmene

 

 

 

 

Vedtatt på årsmøte den 06.05.2014

Håndtering av søppel

SJØTVEIT BÅTHAVN

SØPPEL


Vi henstiller til at medlemmer av båthavna og gjester forøvrig tar søppel med seg hjem etter f.eks. grilling og båttur.

Hvis det er vanskelig å ta med seg søppel når man forlater båtplassen, kan det kastes i oppsatt søppelkontainer ved parkeringsplassen. 

Parkeringsbestemmelser

SJØTVEIT BÅTHAVN

PARKERINGS-BESTEMMELSER


 

 • Sjøtveit Båthavns medlemmer parkerer på parkeringsplassen utenfor bommen.

 

 • Bilkjøring innenfor bommen er kun tillatt ved inn- og utkjøring av båt, drivstoff, utstyr m.m. Straks etter skal bilen parkeres på parkeringsplassen. 
Kontrakt vedr. kjøp av båtplass

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

06.05 | 23:41

Dejlige billeder fra Tinnsøen. Vi håber på en fin sommer, og mange fisk. Forventet ankomst 28.maj, sidst på dagen.
Hilsen fra danskerne.

...
03.11 | 10:46

Tusind tak.
Hilsen Helle

...
02.11 | 17:32

Hej Helle. Jeg skal prøve at lægge en forespørgsel ud på vores facebookside. Der er også en bådhavn på Mæl som ligger ved dalen ind til Rjukan. Prøver der også.

...
02.11 | 11:59

Vi er et dansk tv-hold, der kommer til Tinnsjøen slut november for at filme for Discovery Channel. I den forbindelse søker vi en liten seilbåt. Kan I hjælpe?

...
Du liker denne siden